Rekrutacja 2020/21

Neo School Rynek 23 Myślenice

Kandydaci do Neo School na rok szkolny 2020/21 mogą składać dokumenty na profil:

Matematyczno - Chemiczny

Przedmioty rozszerzone:

  • Matematyka
  • Chemia
  • Język angielski

Klasa przygotowuje uczniów do studiowania na kierunkach medycznych, technicznych, chemicznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Rozmowy rekrutacyjne z dyrekcją szkoły, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu.

W związku z epidemią spotykamy się z kandydatami oraz ich rodzicami wyłącznie online.

Informacje telefoniczne o naborze w godzinach od 9:00 do 14:00

Kontakt z sekretariatem

Regulamin Rekrutacji Neo School 2020/21


Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 1.Niepublicznego Liceum Neo School na rok szkolny 2020/2021

I. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych czteroletniego liceum w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi Dyrektor Neo School.


II. Kandydaci do Neo School mogą składać dokumenty do klasy o następującej specjalizacji:

● Matematyczno - Chemiczna


III. Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia punktów - 200 punktów, w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 100 punktów,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: − języka polskiego − matematyki − języka angielskiego (lub inny język obcy nowożytny) − biologii lub chemii (do wyboru) − fizyki lub geografii (do wyboru) − oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia

gimnazjum - 100 punktów. 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu 0 szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

1) języka polskiego – mnoży się przez 0,35

2) matematyki – mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,3; 3.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz dowolnego jednego przedmiotu obowiązkowego stosujemy następujące przeliczenia:

1) celujący - 18 punktów,

2) bardzo dobry - 17 punktów,

3) dobry – 14 punktów,

4) dostateczny - 8 punktów,

5) dopuszczający - 2 punkty.

4. Szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 20 punktów w tym:

1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez małopolskiego kuratora oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez małopolskiego kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

4) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 - 3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez małopolskiego kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

a) międzynarodowym - 4 punkty,

b) krajowym - 3 punkty,

c) wojewódzkim - 2 punkty,

d) powiatowym - 1 punkt.

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

IV. Do Liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy osiągną najwyższe wyniki przyznawane podczas rekrutacji.